1 ก.ค. นี้ กทพ. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการบริการระบบ EXAT E-Service ผ่านทาง App “EXAT Portal และ บน Website”

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบการให้บริการเอกสาร ทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หรือ EXAT E-Service เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการสัมผัส ลดการเดินทาง  เข้ามาขอรับเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ ที่อาคารด่านฯ หรือที่ One Stop Service Center อีกทั้งเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยผู้ใช้บริการฯ สามารถขอรับเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt), ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice),     ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice), ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Credit Note) ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ  ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบ EXAT E-Service จะแบ่งเป็นกลุ่มงานที่ให้บริการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษเงินสด 2. กลุ่มงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (บัตร EasyPass และM-Pass) 3. กลุ่มงานระบบให้บริการการเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ และ 4. กลุ่มงานอื่น ๆ เช่น การสมัครงาน การเปิดซองประมูลโครงการต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งระบบจะจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 พร้อมทั้งส่งมอบข้อมูลในรูปแบบ XML ให้กรมสรรพากรและรวบรวมส่งมอบข้อมูลรูปแบบ PDF/A-3  ให้ผู้ใช้บริการโดยผ่าน E-Mail ที่ลงทะเบียนขอรับบริการไว้ รวมทั้งมีระบบจัดเก็บและบริการจัดการไฟล์ เพื่อให้สามารถค้นหาและเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการย้อนหลังได้ด้วยตนเอง โดยระยะเวลาการค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี ผ่านช่องทางที่ กทพ. กำหนด โดยผู้ใช้บริการฯ สามารถลงทะเบียนขอรับบริการเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. www.thaieasypass.com 2. www.exat.co.th 3. Application EXAT Portal ทั้งนี้ สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมที่ลงทะเบียนสมัครขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับแจ้งทาง E-Mail และสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“ใช้ชีวิตง่ายๆ เปลี่ยนชีวิตให้ SMART ด้วย EXAT E-Service

บริการใหม่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

Visitors: 3,009,952