กรุงไทยรับโล่เกียรติคุณ วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ธนาคารต้นแบบเพื่อผู้พิการ