การเคหะแห่งชาติแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษ COVID – 19 ในพื้นที่ร่มเกล้า และร่วมกับกรมการค้าภายในจัดหน่วยบริการ Mobile พาณิชย์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ นำโดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
กลุ่มเปราะบางในชุมชน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน นำโดย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน จัดหน่วยบริการ Mobile พาณิชย์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาให้กับ  ชาวชุมชนร่มเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       ของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนตามนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ร่มเกล้า จำนวน 55 ชุด แบ่งออกเป็น โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าและโครงการฟื้นนครร่มเกล้า จำนวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน  24 คน และผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย จำนวน 11 คน รวมทั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 14 คน และผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย จำนวน6 คน นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายหน่วยงานในกำกับดูแลโดยกรมการค้าภายในและการเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือในการดูแลประชาชน โดยกรมการค้าภายในได้จัดหน่วยบริการ Mobile พาณิชย์ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาย่อมเยา ให้ผู้อยู่อาศัยได้จับจ่ายใช้สอยภายในชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกชุมชนซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้

สำหรับในพื้นที่ร่มเกล้า การเคหะแห่งชาติมีโครงการที่อยู่ในความดูแล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 1 - 2 ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 75 คน

 

 ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า จำนวน 50 คน และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน 25 คนซึ่งจากจำนวนประชากรกว่า 70,000 ราย ถือว่ามีผู้ติดเชื้อในสัดส่วนที่น้อยมาก ประกอบกับเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในชุมชน คณะกรรมการชุมชนและนิติบุคคลได้ประสานงานกับการเคหะแห่งชาติ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 กรุงเทพมหานคร ให้มารับผู้ติดเชื้อไปทำการรักษาโดยเร็ว ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวในที่พักอาศัยการเคหะแห่งชาติจะนำถุงยังชีพไปมอบให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันในช่วงที่กักตัว นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรคในการนำวัคซีนมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าอีกด้วย

นายอาวุธ  วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนภายใต้กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” ซึ่งนำสินค้ามาจำหน่ายโดยรถเคลื่อนที่ หรือหน่วยบริการ Mobile พาณิชย์ ที่ออกบริการตามแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 730 คัน ประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 70 รายการ มีราคาถูกกว่าท้องตลาด 60 % โดยกรมการค้าภายในได้จัดหน่วยบริการให้กับชุมชนร่มเกล้าเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2564 โดยจะหมุนเวียนจุดตั้งหน่วยบริการในพื้นที่ชุมชนร่มเกล้า จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 โครงการฟื้นนครร่มเกล้าโซน 8 และโซน 11 โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า โซนหลังคาแดง โซน 3 และโซน 36 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้นำสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตสำคัญทั่วประเทศมาจำหน่ายให้กับประชาชน เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ทำให้ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ตามปกติ    

Visitors: 2,860,891