การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ดำเนินการจัดทำโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เรื่องการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ เพื่อยกระดับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยด้วยการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าตามนโยบายด้าน CSRที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามนโยบาย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้าน Eco system การร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม (CSV) พัฒนาสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจของ PEA รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยต่อชุมชน

ที่ผ่านมาPEA ได้จัดอบรมให้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันอาชีวะ ระดับ ปวช. และ ปวส. และนำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ลงพื้นที่ร่วมกับพนักงาน PEA ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน หรือพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลในชุมชน เป็นต้น ที่มีระบบไฟฟ้าภายในชำรุดทรุดโทรม เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยโครงการฯ นี้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี2556ปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมมากกว่า 30,000 คน รวมทั้งมีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์มากกว่า1,000,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ PEA ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

จากสถานการณ์โควิด (COVID-19) ในปี 2564 ทำให้ PEA มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ในรูปแบบ New Normal จากเดิมให้ความรู้ที่มีรูปแบบการรวมกลุ่มปรับเป็นการให้ความรู้แบบออนไลน์ โดย PEA ได้ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้ในรูปแบบวีดิโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาอาชีวะ กลุ่มผู้นำชุมชนที่เป็นอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีเนื้อหาการให้ความรู้ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ที่มาของไฟฟ้า การส่งผ่านไฟฟ้าถึงบ้านอาศัย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การแจ้งเหตุอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าที่ชำรุดหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต เป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครความปลอดภัยเรื่องการใช้ไฟฟ้าในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนหรือแกนนำ ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัย ตลอดจนมี     การติดตามประเมินผลการรับรู้ในทุกๆ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ กฟภ.ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ และรีบแจ้ง PEA ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


กว่า 61 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA  พร้อมเคียงข้างคนไทย เพื่อสร้างประโยชน์สุข และความปลอดภัยของพี่น้อง        คนไทยทั้งประเทศ โดยจะมุ่งพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันโครงการสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและประเทศชาติต่อไป

 

 

สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=NnNDwClgvo8

Visitors: 3,699,914