ชาวชุมพร Go Green กับ กฟผ. ลุยปลูกป่าชายเลน มุ่งสู่สังคมไร้คาร์บอน สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 1 ล้านไร่ ภายในสิบปี

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดชุมพร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร Kick off โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม สตาร์ท 10 ไร่แรก ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดีให้คนไทย ครบ 1 ล้านไร่ ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2574

22 พ.ย. 2564) นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และชุมชน รวมกว่า 200 คน ร่วมกัน Kick off ปลูกป่าชายเลน จำนวน 10 ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในที่ประชุมระดับผู้นำการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ซึ่งโครงการปลูกป่าของ กฟผ. เด่นชัดตรงการให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดชุมพรจึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความพร้อมในการจัดสรรพื้นที่ปลูกป่า ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดีให้กับชาวชุมพร รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

 

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับความร่วมมือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ในการจัดงานและจัดเตรียมพื้นที่ โดยการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ จะปลูกต้นจิกทะเลและ
ต้นโกงกาง รวมกว่า
7,000 ต้น ซึ่งมีความสำคัญในการช่วยป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลและเป็นแนวกำบังคลื่นชายฝั่ง รวมถึงมีความสำคัญต่อการวางไข่และฟักตัวของสัตว์น้ำทะเล โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และยุทธศาสตร์ กฟผ. ในเรื่องการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของ กฟผ. ที่ตั้งเป้าหมายจะมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (
EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายของประเทศไทย มุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.
2065 ตามกรอบแผนพลังงานชาติ

Visitors: 3,723,107