ธ.ก.ส. รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  ได้รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA Awards 2020) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ซึ่ง ธ.ก.ส. มีผลประเมินอยู่ที่ 96.74 คะแนน ระดับยอดเยี่ยม (ระดับ AA)  โดย ธ.ก.ส.สามารถรักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ AA (มากกว่า 95 คะแนน) ต่อเนื่อง 6 ปี   

Visitors: 2,860,902