ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บุกเบิกตลาดตราสารหนี้สีเขียวของภาครัฐในปี 2020 จาก Climate Bonds Initiative (CBI)

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกตลาดพันธบัตรสีเขียวของภาครัฐจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)โดยได้รับรางวัล Sovereign Green Market Pioneerจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ในงานClimate Bonds Awards ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานและรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความพยายามและความสำเร็จจากการระดมทุนภายใต้กรอบความยั่งยืนในปี 2020 ที่มีอิทธิพลในระดับสาขาและภูมิภาคต่อการจัดหาเงินทุนที่มีส่วนในการช่วยลดการปล่อยมลพิษตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ 6 ของพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย 

โดย CBI เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากสหราชอาณาจักรที่ผลักดันการระดมทุนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม และธรรมภิบาล ซึ่งการได้รับรางวัลจาก CBI ของไทยในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนโดย สบน. ที่ผ่านมาเป็นไปตามมาตรฐานและยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลในต่างประเทศ โดยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการออกตราสารของรัฐบาลให้เป็นสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนและความร่วมมือของไทยกับประเทศภาคีนานาชาติในความพยายามแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณCBI นักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมให้การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยดีสบน. ยังมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความสำเร็จโดยการขยายสาขาและโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เข้าข่ายการได้รับสนับสนุนจากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมตลาดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยยิ่งขึ้น

Visitors: 2,719,237