ยอดผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.) ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

 

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนที่พบข้อความ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สำหรับการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 

เป็นการประกาศผลข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 20,947,834 ราย โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน จำนวน 11,254,886 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) และเป็นผู้ไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 9,692,948 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) 

และเมื่อส่งตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,481,835 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยมีสถานะแสดงข้อความว่า

“สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,465,999 ราย 

(คิดเป็นร้อยละ 7 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) 

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

Visitors: 4,937,651