รัฐวิสาหกิจปรับกลยุทธ์การเบิกจ่ายลงทุน พยุงเศรษฐกิจไทยสู้โควิด”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแลโดยตรงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 228,231 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุน11 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เดือนสิงหาคม 2564) 34 แห่งจำนวน 126,584 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนกา เบิกจ่ายสะสมและการเบิกจ่ายงบลงทุน 8 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (เดือนมกราคม2564 - เดือนกรกฎาคม 2564) 9 แห่ง จำนวน 101,646 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2564ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564รัฐวิสาหกิจกรอบลงทุนทั้งปี  แผนเบิกจ่ายสะสมผลเบิกจ่ายสะสม % เบิกจ่ายสะสม/ แผนเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ (ต.ค. 63 – ส.ค. 64)จำนวน 34 แห่ง  174,932 150,766 126,584 84% ปีปฏิทิน (ม.ค. – ส.ค. 64)จำนวน 9 แห่ง  183,331 95,950 101,646 106%รวม 43 แห่ง 356,263 246,716 228,231 93%

             นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจกล่าวเสริมว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 256 รัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนหรือสูงกว่าแผน เช่นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของ รฟม.

แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564ของการไฟฟ้านครหลวง งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12(กฟผ.) ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า เช่น

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม - ชุมพร ของ รฟท. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวงและแผนก่อสร้างศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (ระยะที่ 2) ของ กทพ.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในเดือนสิงหาคม 2564รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเบิกจ่ายลงทุนโดยพยายามปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากสถานการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และผลกระทบจากการปิดแคมป์คนงานได้แก่ การปรับแก้ไขสัญญาเรื่องค่าปรับที่ส่งผลกระทบต่อเอกชนการเร่งรัดการเบกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาให้แก่เอกชนการปรับแผนเบิกจ่ายในส่วนงานจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเพื่อทดแทนงานก่อสร้างที่ไม่สามารถดำเนินการได้การปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการใช้แรงงานคนเป็นการใช้ระบบอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เป็นต้นซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นช่วยให้รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายลงทุนในระดับที่ดีและเป็นไปตามแผนทั้งนี้ การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือที่ช่วยพยุง

และกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยต่อไปโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดีและเป็นไปตามแผนอย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อบางโครงการ/แผนงานเนื่องจากบุคลากรไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างหรือตรวจรับงานได้ขาดแคลนแรงงานและไม่สามารถนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้

 

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่นการประสานหน่วยงานภาครัฐเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง โดยมีมาตรการที่รัดกุมรองรับการหาแรงงานและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ทดแทนรวมทั้ง เร่งรัดงานอื่นมาดำเนินการทดแทนเพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป

Visitors: 3,722,187