“รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่าผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 283,925 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 มาแล้ว 2 เดือน (ตุลาคม –พฤศจิกายน 2564) มีผลการเบิกจ่าย 6,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

        นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้วและของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2564 จำนวน 138,460 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่งในปี 2564 เท่ากับ 283,925 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564

(ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและปีปฏิทิน)

รัฐวิสาหกิจ

แผนเบิกจ่ายสะสม

ผลเบิกจ่ายสะสม

% เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 63– ก.ย. 64)

จำนวน 34 แห่ง (สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว)

174,690

145,465

83%

ปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค. 64)

จำนวน 9 แห่ง(11 เดือน)

140,783

138,460

98%

รวม 43 แห่ง

315,474

283,925

90%

 สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2565 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564) จำนวน 6,800 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

  ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565

 (ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

แผนเบิกจ่ายสะสม

ผลเบิกจ่ายสะสม

% เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 64– ก.ย. 65)

จำนวน 34 แห่ง (2 เดือน)

9,183

6,800

74%

ปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค. 65)

จำนวน 9 แห่ง(เริ่มดำเนินการเดือน ม.. 65)

-

-

-

รวม 43 แห่ง

9,183

6,800

74%

                นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร.กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าในปี 2564 รัฐวิสาหกิจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid- 19 และต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดก็ตาม ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจยังคงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 เป็นไปตามแผนและสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid- 19 ยังคงมีความไม่แน่นอน สคร. จึงได้กำชับให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

Visitors: 3,699,931