สิ้นสุดโครงการเราชนะ สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 2.7 แสนล้านบาท

นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราชนะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยสนับสนุนวงเงินสิทธิ์ช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 33.2 ล้านคน คนละไม่เกิน 9,000 บาทได้ดำเนินโครงการสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2564
โดยมียอดใช้จ่ายทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 273,475 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกระทรวงการคลังที่มีส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)โทร. 021111122(ตลอด 24 ชั่วโมง)

Visitors: 3,010,100