ไอแบงก์ ออกเงินฝากระยะสั้น 7 เดือน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 0.77% ต่อปี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  ออกเงินฝากประจำระยะสั้น 7 เดือน ซึ่งเป็นเงินรับฝากตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 7 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน  ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 0.77% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อราย กลุ่มเป้าหมายทั้งนิติบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทต่างชาติที่มีสำนักงานในประเทศไทย  และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้เยาว์ที่ผู้ปกครองประสงค์จะเปิดบัญชีให้ สำหรับชาวต่างชาติต้องมีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย ก็สามารถเปิดบัญชีได้

Visitors: 4,232,075