“แม่เมาะเมืองน่าอยู่” รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย