“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 236,023 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนสิงหาคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 94,887 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565) 9 แห่ง จำนวน 141,136 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนเบิกจ่ายสะสม 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ

 

กรอบลงทุนทั้งปี

 

แผนเบิกจ่ายสะสม

 

ผลเบิกจ่ายสะสม

% เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 64 ส.ค. 65)

จำนวน 34 แห่ง

130,045

105,175

94,887

90%

ปีปฏิทิน (ม.ค. 65 – ส.ค. 65)

จำนวน 9 แห่ง

219,747

137,901

141,136

102%

รวม 43 แห่ง

349,792

243,077

236,023

97% 

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจกล่าวเพิ่มเติมว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรีของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย -เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวงและแผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี มีบางโครงการที่ยังคงประสบปัญหา เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560)ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9ของการประปานครหลวง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สคร. ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณามาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2566ในประเด็นต่างๆ เช่น ให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และในกรณีที่จะมีการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2566 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย

Visitors: 4,890,868