ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

 

ข้าพเจ้า ( นาย ,นาง , นางสาว ).................................................นามสกุล.....................................................

บริษัท/องค์กร.............................................................................ตำแหน่ง.............................................................

ที่อยู่เลขที่.......................................หมู่.......................ตรอก/ซอย...............................................................................

.ถนน...................................................แขวง/ตำบล........................................................................

เขต/อำเภอ....................................................................จังหวัด................................................

รหัสไปรษณีย์.....................................

โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก......................................................โทรสาร....................................

มีความประสงค์ขอสมัครสมาชิก  หนังสือพิมพ์ “BIZ Today ” รายปักษ์  (ทำเครื่องหมาย / ) ราคา 25บาท/ฉบับ

 

        ...............ระยะเวลา  6  เดือน                         จำนวน   12 ฉบับ                    ราคา    300  บาท           

        ...............ระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ปี)               จำนวน   24 ฉบับ                    ราคา     600 บาท           

        ...............ระยะเวลา 24 เดือน ( 2 ปี)               จำนวน   48 ฉบับ                    ราคา  1,200 บาท            

 

ตั้งแต่ฉบับประจำวันที่................... เดือน...........................................................พ.ศ................................

ถึงฉบับประจำวันที่............. ....เดือน.......................................พ.ศ..................รวมทั้งสิ้น...............................ฉบับ

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเงินจำนวน.....................................บาท (.......................................................................................................)

ชำระด้วยตัวเอง(เงินสด)หรือ

...........สั่งจ่ายธนาณัติ  ในนาม   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เส้นทางท้องถิ่น       

                141 ซอยลาดพร้าววังหิน 78  ถนนลาดพร้าววังหิน   แขวงลาดพร้าว    เขตลาดพร้าว     กรุงเทพฯ  10230

……..โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

                          ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เส้นทางท้องถิ่น

             ธนาคารกสิการไทย  สาขาสี่แยกวังหิน  เลขที่  757-2-44941-0                                                      

หมายเหตุ -ค่าจัดส่งไปรษณ์...ฟรี

 

 

                                                                                          ลายมือชื่อ......................................................ผู้สมัคร

                                                                                                 (..................................................................)

 

หจก. เส้นทางท้องถิ่น  (Sentangtongtin Limited Partnership)

สำนักงาน:  41/144 ม.7 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 3 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 081-346 3443   089-115 2746   Email: sentangtongtin@hotmail.com     biztoday2012@hotmail.com

 

Visitors: 1,630,484