“กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร” ครั้งที่ 3 ยอดรวมแล้ว กว่า 42 ตัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ "กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร" เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ เป็นครั้งที่ 3    โดยกรมฯ รับซื้อสับปะรด จำนวนกว่า 10 ตัน (10,000 กิโลกรัม) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเดือดร้อน ให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกและมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไปได้    โดยนำมาแจกให้กับข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน...ฟรี   ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จากปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำของพี่น้องเกษตรกร นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมีนโยบายในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยสานต่อโครงการ ของพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย จัดโครงการ   กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกรซึ่งเคยให้การช่วยเหลือมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 และวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยรับซื้อสับปะรดจำนวนกว่า 32 ตัน (32,000 กิโลกรัม) มาแจกให้กับข้าราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ฟรี และในวันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) โครงการ กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 โดยรับซื้อสับปะรด จำนวนกว่า 10 ตัน (10,000 กิโลกรัม) จึงทำให้มียอดรวมจากการช่วยเหลือทั้ง 3 ครั้ง กว่า 42 ตัน มาแจกให้กับข้าราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน   ให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูก และมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโอกาสที่กรมฯ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยหวังว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ซึ่งทางกรมฯ ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปรียบเสมือนหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมมือกันในรูปแบบพลังประชารัฐ เข้าไปพบปะ พูดคุย สอบถามถึงปัญหา และความต้องการของพี่น้องเกษตรกร เพื่อช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเกษตรกร สามารถดำรงชีพอยู่ได้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Visitors: 1,089,670