สถ. ชวน อปท. และ ปชช. แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมฯ จึงขอเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยสามารถดาวน์โหลด และศึกษารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th/ect_th เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา www.krisdika.go.th หรือทางอีเมล์ phromphongwo@dla.go.th ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

Visitors: 1,096,178