สถ.ลงพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อประชุมหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียในพื้นที่เกาะช้าง ร่วมกับพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีพระปลัดศักดา ฐิตธมโม เจ้าอาวาสวัดคลองพร้าว นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดตราด นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมไชยเชษฐ์รีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า เกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าธรรมชาติที่สวยงามของเกาะช้าง จะไม่ถูกทำลายให้เสื่อมโทรม จากการใช้ทรัพยากรในการอุปโภค บริโภค ของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และจากการศึกษาข้อมูลขององค์การจัดการน้ำเสีย เดิมทีมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เเล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และจากการลงพื้นที่ของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งลงพื้นที่ประชุม ครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดจันทบุรี และตราด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องขยะ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมทั้งนายอำเภอเกาะช้างและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะดำเนินการให้ทุกครัวเรือนให้มีถังขยะเปียกครบทุกครัวเรือน ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งจะทำให้ขยะในพื้นที่เกาะช้างไม่ส่งกลิ่นเหม็นอีกต่อไป และอีกเรื่องหนึ่งคือ การบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่เกาะช้าง ที่มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาช่วยแก้ไขปัญหา เพราะมีชาวบ้านร้องขอระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้เร่งรัดแก้ไขปัญหานั้น กรมฯ จึงได้ประสานกับองค์การกำจัดน้ำเสียในการดำเนินการออกแบบระบบดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดคือพื้นที่ชุมชนบ้านหาดทรายขาว ตำบลเกาะช้าง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งานเศษ แต่ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ จึงได้เรียนเชิญท่านพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ มาร่วมหารือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบางส่วน ร่วมกับคณะทำงานติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่อรับฟังข้อมูลของปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ องค์การจัดการน้ำเสีย และพี่น้องประชาชน เพราะระบบบำบัดน้ำเสีย มีความจำเป็นมากในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนเเละสถานประกอบการ ก่อนปล่อยลงสู่ทะเล เพื่อให้ธรรมชาติไม่ถูกทำลาย ซึ่งต้องมีสถานที่ ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ และงบประมาณในการดำเนินการ จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อชาวเกาะช้างและต่อประเทศชาติ

 

ทางด้านพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่หันหน้าหารือกัน ร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลุล่วงไปได้ และทางกองทัพเรือจะนำเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ในพื้นที่ชุมชนบ้านหาดทรายขาว ตำบลเกาะช้างดังกล่าวไปตรวจสอบ เพื่อกราบเรียนท่าน ผบ.ทร. ถึงสถานะของที่ดินนี้ต่อไป และขอยืนยันว่า ทาง ผบ.ทร.และกองทัพเรือ มีนโยบายในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแน่นอน ก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงช่วยกันรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก ในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยนำหลักการ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle มาเป็นแนวทางในการจัดการขยะ เพราะพี่น้องประชาชนคือกำลังสำคัญ โดยขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ เป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพราะหากทุกคนช่วยกันพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เพราะปัญหาต่างๆ จุดเริ่มต้นคือมาจากตัวของเราเอง ให้พื้นที่เกาะช้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ไม่มีกลิ่นน้ำเสีย ไม่มีกลิ่นขยะ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต่อไป

 

 

ในตอนท้ายนายสุทธิพงษ์ได้กล่าวขอบคุณพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และทุกภาคส่วนที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในวันนี้ ซึ่งวันนี้มีความมั่นใจว่า ปัญหาเรื่องการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกาะช้างจะคลี่คลายโดยเร็ว และกรมฯ จะดำเนินการในเรื่องของการออกแบบระบบร่วมกับองค์การกำจัดน้ำเสีย และในเรื่องของงบประมาณควบคู่กันไปด้วย

Visitors: 1,089,638