ผลการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร(Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)ได้ดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเมื่อวันที่ 11เมษายน 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของพันธบัตร และส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และความเสี่ยงของพอร์ตหนี้รัฐบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งมีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม และบริษัทประกัน รวมถึงนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ โดยมีวงเงินเสนอแลกรวมสูงถึง217,473 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.42 เท่าของวงเงินที่ประกาศ(90,000 ล้านบาท)ทำให้ สบน. สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ใกล้ครบกำหนด (Source Bond) กับพันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่นเดิม(Destination Bond) ในรุ่นอายุที่ยาวขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการลงทุนทั้งกลุ่มนักลงทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   1) พันธบัตรที่ใกล้ครบกำหนด

รุ่นพันธบัตร

อายุคงเหลือ

วงเงินการทำธุรกรรม

1. LB196A

2 เดือน

9,537ล้านบาท

2. LB206A

1 ปี 2 เดือน

27,753 ล้านบาท

3. LB21DA

2 ปี 8 เดือน

26,687ล้านบาท

4. LB226A

3 ปี 2 เดือน

26,023ล้านบาท

รวม

90,000 ล้านบาท

                   2)พันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่นเดิม

รุ่นพันธบัตร

อายุคงเหลือ

วงเงินการทำธุรกรรม

1. LB23DA

4 ปี 8 เดือน

5,000ล้านบาท

2. LB28DA

9 ปี 8 เดือน

10,000ล้านบาท

3. LB326A

13 ปี 2 เดือน

15,000ล้านบาท

4. LB386A

19 ปี 2 เดือน

30,000ล้านบาท

5. LB466A

27 ปี 2 เดือน

10,000 ล้านบาท

6. LB676A

48 ปี 2 เดือน

20,000ล้านบาท

รวม

90,000 ล้านบาท

 

 

ผลการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้สามารถจำแนกเป็น 4 มิติดังนี้

1) ด้านการบริหารความสมดุลของพอร์ตหนี้: ลดการกระจุกตัวของหนี้พันธบัตรที่จะครบกำหนดภายในปี 2565 โดยสามารถกระจายเป็นพันธบัตรรุ่นระยะกลางจนถึงระยะยาวให้กับนักลงทุนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง

2) ด้านการบริหารความเสี่ยง: สามารถบริหารหนี้และความเสี่ยงของหนี้รัฐบาลและยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของSource Bond จาก 2 ปี 1 เดือน เป็นอายุเฉลี่ย23ปี8เดือน

3) ด้านการขยายฐานนักลงทุน: การทำธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ มีจำนวนนักลงทุนเข้าร่วมทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์กองทุนต่างๆ ทั้งกองทุนภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทประกันชีวิตและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ

                   4) ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง: การทำธุรกรรม Bond Switching ได้สร้างสภาพคล่องของพันธบัตรที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งรุ่นที่มีการประมูล(On-the-run Benchmark Bond)จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 10 15 20 30 และ 50 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินในการซื้อขายในตลาดรอง

                   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

­ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากท่านในการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ต่อไปในอนาคต

Visitors: 1,151,215