“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้ครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2562 เกินเป้าหมาย 22%”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562)
สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50
รวมจำนวน 93
,354 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 16,969 ล้านบาท
หรือร้อยละ 22 ของประมาณการสะสม

 

 

รายได้นำส่งสะสม

(ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

ประมาณการสะสม (ล้านบาท)

76,385

จัดเก็บจริง (ล้านบาท)

93,354

ร้อยละของประมาณการสะสม (%)

122

 

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน รวมจำนวน 67
,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด

 

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก

ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

 

รัฐวิสาหกิจ

รายได้นำส่ง (ล้านบาท)

1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

22,842

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

12,924

3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

11,679

4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

10,500

5. ธนาคารออมสิน

9,270

                    อื่นๆ

26,139

รวมทั้งหมด

93,354

 

Visitors: 1,151,273