“รัฐวิสาหกิจลงทุนต่อเนื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 62”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 51,683 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม
โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ค่อนข้างต่ำมีสาเหตุหลักจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้าต่อเนื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย
จีน ระยะที่ 1 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562

                                                                                                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ

กรอบลงทุนทั้งปี

(1)

แผนเบิกจ่ายสะสม

(2)

เบิกจ่ายสะสม

(3)

ร้อยละเบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม

(3)/(2)

ปีงบประมาณ 5 เดือน

(ต.ค. 61 - ก.พ. 62)

จำนวน 34 แห่ง

207,984

68,252

35,540

52%

ปีปฏิทิน 2 เดือน

(ม.ค. - ก.พ. 62)

จำนวน 11 แห่ง

177,559

14,599

16,143

111%

รวม 45 แห่ง

385,543

82,851

51,683

62%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเสริมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 51,683 ล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้ 35,540 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 11 แห่ง เท่ากับ 16,143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 2 เดือน(ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562) ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค


 

ผลสะสมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง ในปี 2562

(ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

 หน่วย : ล้านบาท


ชื่อรัฐวิสาหกิจ

แผนลงทุนทั้งปี

แผนเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย

2562

สะสม

สะสม

/แผนสะสม

1. ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (ณ ก.พ. 62)

207,984

68,252

35,540

52%

    1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย

88,975

41,325

13,602

33%

    1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

61,211

10,627

11,286

106%

    1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

17,912

7,094

1,296

18%

    1.4 การประปาส่วนภูมิภาค

10,587

1,059

1,819

172%

    1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

6,203

494

524

106%

    1.6 การเคหะแห่งชาติ

4,677

1,575

1,663

106%

    1.7 การประปานครหลวง

4,300

1,690

1,637

97%

    1.8 องค์การเภสัชกรรม

2,030

422

305

72%

    1.9 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1,986

1,170

1,169

100%

    1.10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

1,923

553

544

98%

    1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

1,405

233

441

189%

    1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง

6,775

2,009

1,254

62%

2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (ณ ก.พ. 62)

177,559

14,599

16,143

111%

    2.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

52,404

3,962

7,411

187%

    2.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

49,658

3,035

2,769

91%

    2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

34,714

5,033

3,481

69%

    2.4 การไฟฟ้านครหลวง

20,576

800

1,081

135%

    2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

7,090

1,067

537

50%

    2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

4,875

29

285

N.A.

    2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

4,160

239

233

97%

    2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

3,300

342

224

66%

    2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง

781

91

121

133%

รวม 45 แห่ง

385,543

82,851

51,683

62%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : N.A. หมายถึง ร้อยละเบิกจ่าย/แผนสะสมตั้งแต่ 300% ขึ้นไป

          นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดี โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้กำชับให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจให้ยังคงมีความต่อเนื่อง

Visitors: 1,145,234