กคช.มอบประกําศนียบัตรให้ผู้เข้ํารับกํารอบรม หลักสูตรนักบริหํารชุมชน รุ่นที่ 1

นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานปิดการอบรม โครงการสถาบันพัฒนา ผู้นาชุมชน หลักสูตรนักบริหารชุมชน รุ่นที่ 1พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่านการอบรม จานวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนจากบริษัท Outsource ที่บริหารจัดการและดูแลชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการเคหะแห่งชาติและผู้นาชุมชนที่ อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติให้มีความรู้และทักษะในการบริหารและพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

Visitors: 1,145,260