DITP ดันผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดงานบุกตลาดมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สาธารณรัฐอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศของภูมิภาคเอเชียที่มีความเสรีด้านการค้าและการลงทุน       เป็นตลาดที่มีศักยภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ผู้ประกอบการธุรกิจบริหารการจัดงานของไทยให้ความสนใจตลาดอินเดียเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจบริหารการจัดงานของไทยในการแสวงหาคู่ค้าและพันธมิตรในการจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการและการจัดงานเทศกาลต่างๆ จากการที่ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในด้านการจัดงานที่โดดเด่นและเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคอาเซียน ทำให้ธุรกิจบริการสาขานี้เป็นที่ต้องการในตลาดอินเดีย 

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ได้วางยุทธศาสตร์ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง การจัดงานและกิจกรรมทางธุรกิจของภูมิภาค ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการติดต่อธุรกิจและพัฒนาศักยภาพของประเทศในการจัดงานที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจ  โดยมุ่งเน้นการหาพันธมิตร        ทางธุรกิจ (Partner) ในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย และจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจรจาธุรกิจกับตลาดเป้าหมายประกอบด้วย ประเทศจีน อินเดีย และอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม CLMV ส่งผลให้ประชากรมีกำลังซื้อมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้กลุ่มประเทศนี้เป็นเป้าหมายในการทำตลาดและการลงทุนโดยในปี 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บูรณาการร่วมกับสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) ดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริหารการจัดงาน (Event Business) เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อมุ่งพัฒนากระตุ้นการต่อยอดธุรกิจและบริการในรูปแบบ หลากหลาย และเปิดช่องทางและโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการไทยได้สร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจบริหารการจัดงานไทยและผู้ประกอบธุรกิจบริหารการจัดงานอินเดีย”อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

ในปีนี้ กรมฯ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดงานไทยเข้าร่วมโครงการจำนวน 13 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ตู้แปลภาษา บริษัทรับออกแบบตกแต่งคูหา บริษัทจัดระบบไฟ/แสงเสียง บริษัทออกาไนเซอร์, Event Contractor และ Hotel & Resort เป็นต้น โดยมีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching & Partnering) ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจบริหารการจัดงานของไทยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการธุรกิจบริหารการจัดงาน      ของอินเดีย ณ โรงแรม St. Regis เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Business Reception โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจ การจัดงานของอินเดียเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ซึ่งทำให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าเพิ่มขึ้น เป็นการขยายช่องทางตลาดและการลงทุนของทั้งสองประเทศ ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการค้าในธุรกิจประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายธุรกิจและบริการที่หลากหลายและตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งไทยและอินเดีย อีกทั้งคณะผู้ประกอบการยังได้พบปะหารือกับหน่วยงานสำคัญของอินเดีย เพื่อหารือลู่ทางและโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

Visitors: 1,157,447