DITP ระดมสร้างโค้ชพี่เลี้ยงการค้า “Train the Trainers by NEA” ลุยติวเข้มกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นลงพื้นที่ 6 จังหวัด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เร่งระดมกำลังสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า ที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ลงพื้นที่ติวเข้มผู้ประกอบการ
6จังหวัด ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาค 5ครั้ง ได้แก่
จ.เชียงใหม่ จ.อุดรธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.จันทบุรี และจ.สงขลา และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง สอดรับนโยบาย Local to Global หวังผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทย ผ่านโครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainers by NEA) ปี 2562 

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า
“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรม คือ การร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Local to Global ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่อย่างสากลและยั่งยืน”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จึงได้จัดโครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainers by NEA) ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีศักยภาพให้สามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ส่งเสริม ผลักดัน และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศ และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจและถ่ายทอดความรู้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้สร้างเครือข่ายบุคลากรที่เป็นคลื่นลูกใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย ที่มีความมั่นใจและมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยมีกำหนดจัดขึ้น 6 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาค 5ครั้ง ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.อุดรธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.จันทบุรี และจ.สงขลา และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งคัดเลือกผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการ อาทิ BIZ CLUB และสมาพันธ์ SMEsไทยกลุ่มบุคลากรภาครัฐ อาทิ พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานภายใต้กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม Train the Trainers by NEA ในปี 2561 และกลุ่มบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย เป็นต้น

กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงทางการค้า หรือ Trainer ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยมีการแบ่งกลุ่มอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การวางกลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการ Big Data การวางแผนการตลาดสำหรับ Online Platform กลยุทธ์การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนกิจกรรมในภาคปฏิบัติ พร้อมแบบทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำไปใช้ทางธุรกิจ ในฐานะพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการในระดับต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดความรู้ต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.thwww.ditp.go.thwww.facebook.com/nea.ditpหรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 1,195,229