กคช.เปิดตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ตลาดสดเกรียงไกร (ร่มเกล้า)

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีเปิดตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ตลาดสดเกรียงไกร (ร่มเกล้า) โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ครอบคลุมในทุกด้านๆ อย่างแท้จริง ด้วยการพัฒนาตลาดในชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างครบครัน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อ “โครงการตลาดเคหะประชารัฐ” เพื่อยกระดับการพัฒนาตลาดชุมชนของ        การเคหะแห่งชาติสู่ตลาดเคหะประชารัฐ ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 93 ตลาด รวม 9,900 แผงร้านค้า โดยจะพัฒนาให้เป็นต้นแบบตลาดเคหะประชารัฐ 4.0 ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่รวมสินค้า รวมถึงบริการที่ได้คุณภาพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย

  การเคหะแห่งชาติได้แบ่งประเภทโครงการตลาดเคหะประชารัฐออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตลาดเคหะ     ประชารัฐชวนเดินเพลินใจ เป็นตลาดนัดที่เกิดจากความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ในรูปแบบแผงร้านค้าเป็นลักษณะชั่วคราว สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และจัดให้มีขึ้นเฉพาะในพื้นที่และวันที่กำหนดเท่านั้น ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ เป็นตลาดสดของชุมชน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ มีอาคารถาวรไว้ให้เปิดขายเป็นประจำทุกวัน และตลาดเคหะประชารัฐพลาซ่า (Mini Mall) เป็นตลาดที่มีอาคารถาวร จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และให้บริการในรูปแบบศูนย์การค้า ซึ่งตลาดทั้ง 3 ประเภทจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตลาดมาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขลักษณะทั่วไป ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านผู้จำหน่ายสินค้า และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้มีการเปิดตลาดนำร่อง จำนวน 4 ตลาด ได้แก่ ตลาดเคหะ  ประชารัฐชวนเดินเพลินใจ บวร (ร่มเกล้า) ตลาดเคหะประชารัฐพลาซ่า เยส บางพลี ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ พหลโยธิน กม.44 และตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ นนทบุรี (วัดกู้ 2) ซึ่งในปี 2562 การเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายขยายโครงการตลาดเคหะประชารัฐอย่างต่อเนื่องในอีก 4 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ         เทพประสิทธิ์ (พัทยา) ซึ่งได้มีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา     ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ตลาดสดเกรียงไกร (ร่มเกล้า) ตลาดเคหะประชารัฐ ชุมชนสุขใจ เคหะชุมชนออเงิน และอยู่ระหว่างการคัดเลือกอีก 1 พื้นที่

สำหรับตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ตลาดสดเกรียงไกร (ร่มเกล้า) ถือเป็นศูนย์กลางของการจับจ่ายใช้สอยของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ร่มเกล้า โดยมี นางสาว หนึ่งฤทัย คร้ามศรี เป็นผู้จัดการตลาด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3-0-90 ไร่ ในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า 3 ส่วนที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือน      โดยปัจจุบันมีร้านค้าจำนวนทั้งสิ้น 150 แผง ประกอบด้วย แผงผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จำนวน 15 แผง ร้านของชำ จำนวน 20 ร้าน ร้านเสริมสวย ตัดผมชาย ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 15 ร้าน และร้านอาหารสำเร็จรูป อีกจำนวน 100 ร้าน โดยมีแนวทางบริหารตลาดด้วยนโยบายการพัฒนาชุมชนสร้างรายได้ให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้จากการ    ทำมาหากินสุจริต สามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว เป็นศูนย์รวมในการจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยา

Visitors: 1,179,613