DITP ผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นธุรกิจบริการสุขภาพ Health & Wellness ของไทยในจังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ Local to Global โดยการผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นธุรกิจบริการสุขภาพ Health & Wellness ของไทยในจังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
ได้พบหารือร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ และนายกสมาคมสปาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ
Health & Wellness ในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของไทยที่มีศักยภาพได้ขยายตลาดในต่างประเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาในการเจาะตลาดต่างประเทศจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 สำนักงาน พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพที่มีศักยภาพสู่สากลใน 3 สถานประกอบการ ได้แก่

1. คลินิกบริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด ชีวาแคร์ มีจุดเด่นที่เป็นศูนย์สุขภาพที่ให้บริการด้านกายภาพบำบัดร่วมกับกิจกรรมบำบัด รักษาโรคสมองและระบบประสาทตามมาตรฐานแบบองค์รวม โดยมีโปรแกรมรักษาและฟื้นฟู ภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ระหว่างทดลองระบบ telecare  ปัจจุบันลูกค้าร้อยละ 70 เป็นคนไทยและร้อยละ 30 เป็นชาวต่างประเทศ

2. Vivobene village เป็นรีสอร์ทเพื่อการพำนักระยะยาวระดับชั้นนำในประเทศไทย ภายใต้การบริหารโดยชาวสวิส รวมทั้งเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI จุดเด่นคือดำเนินการตามมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์การดูแลเป็นรายบุคคล พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง ผู้เข้ามาพำนักส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป

3. Health Lanna spa สปาเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐานสากลเน้นความเป็นไทยล้านนา ปัจจุบันมีสาขาที่รัสเซีย และอาเซอร์ไบจัน  ซึ่งปัจจุบันสปาไทยเป็นที่ต้องการของผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่ เว็บไซด์ www.ditp.go.th หรือ สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 1,157,418