กระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยมอบรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2561” ให้แก่องค์กร Practical Action จากประเทศบังกลาเทศ ในการประชุมสมัชชาความร่วมมือดินโลก ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานใหญ่ FAO สาธารณรัฐอิตาลี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาความร่วมมือดินโลก (Global Soil Partnership หรือ GSP) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานใหญ่ FAO สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีนายแดเนียล กุสตาฟสัน รองผู้อำนวยการใหญ่ FAO เป็นประธานการประชุม ว่า รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ให้ประเทศไทย และ FAO จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคคล สถาบัน หรือประเทศที่มีผลงานสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก โดยจะมีการมอบรางวัลดังกล่าว ในวัน

ดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี ณ ประเทศไทย และในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานสมัชชาความร่วมมือดินโลกคนแรก และประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกแห่งภูมิภาคเอเชีย ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2561 ให้แก่องค์กร Practical Action จากประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินเค็มในพื้นที่สูงและพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาดินเค็มและการกัดเซาะชายฝั่ง ณ สำนักงานใหญ่ FAO/United Nations กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ประจำกรุงโรม H.E. Mr. Abdus Sobhan Sikder เป็นผู้แทนรับมอบเหรียญรางวัลดังกล่าว

การมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการเทิดพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกนาถ ในงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงอาหารโลกนายระพีภัทร์ กล่าว.

นอกจากนี้ ในการประชุม ผู้แทนไทยได้เสนอประเด็นต่อที่ประชุมเพื่อผลักดันให้สมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP) ได้รับยกระดับจากหน่วยงานชั่วคราว (Voluntary Body) เป็นหน่วยงานถาวรภายใต้ตามธรรมนูญองค์กร ซึ่งจะทำให้ GSP ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรดินได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืนอีกด้วย.

Visitors: 1,383,972