DITP เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ 12 หนุน SMEs!

DITP พัฒนาผู้ประกอบการได้ทะลุเป้าที่ตั้งไว้เดือนเมษายน 2562 โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 91,839 ราย จากที่ตั้งไว้ 76,890 ราย ซึ่งนับเป็นแนวโน้มที่ดี และสอดคล้องกับการทำงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 131,296 ราย โดยระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 ตั้งเป้าหมาย 76,890 ราย ดำเนินการได้ 91,839 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.95 ของแผนทั้งปี และร้อยละ 119.44 ของแผนรายเดือน ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่-12-ในยุทธศาสตร์ที่-3 :-การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางคือ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตและบริการ โดย DITP ได้จัดโครงการหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆของไทย อาทิ โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter Form Local to Global (YELG) โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge : PGC byNEA โครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainers) ประจำ
ปี 2562 โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล  (ต้นกล้า ทูโกล) ประจำปี 2562 โดยในเดือนพฤษภาคม ได้จัดโครงการทั้งภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ อาทิ จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา เป็นต้น สำหรับเดือนมิถุนายน นอกจากจะมีโครงการที่กล่าวข้างต้นไปยังจังหวัดต่างๆแล้วนั้น ยังมีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่ หัวข้อ "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่น 2 ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย Creative Idea Lab (Thai Brand : IDEA LAB) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทั้งในจังหวัดนั้นๆและจังหวัดใกล้เคียง
เข้ารับฟังการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือสอบถามที่บูธของ DITP ทั้งเรื่องโครงการที่เปิดอบรม โครงการ SMEs Proactive หรือโครงการอื่นๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่าน

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม เข้าร่วมโครงการ หรือประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศของกรม ได้ที่ เว็บไซด์ www.ditp.go.th หรือ สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 1,157,418