DITP ผนึกเครือข่าย SMEs ล้านนา ดึงกูรูแบรนด์มือหนึ่งวางกลยุทธ์โกอินเตอร์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยในภาคเหนือ ชูกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ผู้บริโภค หวังปั้นแบรนด์ภูมิภาคให้เป็นแบรนด์ฮีโร่พร้อมโกอินเตอร์สู่ตลาดโลก

        กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยในภาคเหนือ (IDEA LAB: Thai Brand Incubation Program รุ่นที่ 2) โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 ภายใต้แนวคิด From Local Wisdom to Global Market โดยมีผู้ประกอบการจากภาคเหนือ 30 บริษัท ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขั้นแรก 

        ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประธานในพิธีเปิดโครงการ เปิดเผยว่า "การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือในการสร้างแบรนด์ท้องถิ่นสู่ตลาดโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคโดยนำต้นทุนจากฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แปรรูปสู่ความสำเร็จทางการค้า นำทีมพัฒนาผู้ประกอบการในภาคเหนือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ระดับแนวหน้าของประเทศ

        เรามุ่งไปยังผู้ประกอบการใน 3 กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในทางการตลาดจากภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และหัตถกรรม เป็นการดำเนินการจัดในลักษณะบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนด้านสถานที่ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างแบรนด์ภูมิภาคให้เป็นแบรนด์ต้นแบบประจำท้องถิ่น (Local Brand Hero) เน้นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง มีการนำเอาวัตถุดิบหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือมีฐานการผลิตในภูมิภาค มีการสร้างงาน/สร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจสู่ระดับสากล"

        "ปัจจุบันโอกาสในการกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ช่องว่างระหว่าง Local กับ Global นั้นลดลง ผู้บริโภคในส่วนต่างๆ ของโลกสามารถเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตาม การจะก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกนั้น จำเป็นต้องมีฐานสนับสนุน หรือมี Network of Shared Values ที่แข็งแกร่งจากเครือข่ายในท้องถิ่นหรือภายในประเทศเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันในระดับโลก นอกจากนี้เราได้เห็นปรากฎการณ์ของ GloCal Brand เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นมิติใหม่ ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ต่างจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า" ม.ล.คฑาทอง กล่าว

        “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ริเริ่มโครงการสำคัญ คือ โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก หรือ MOC 4i : Thai Brand Heroes Program  สำหรับการจัดกิจกรรม IDEA LAB ถือเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับที่ 2 Incubation โดยปีที่แล้วได้เริ่มรุ่นแรกที่กรุงเทพ มีผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 แบรนด์ อาทิ แบรนด์ Maison Craft / Thaniya / Truly Hill Coffee / Prompkin / Twin Elephants / Chromaloia / Jam Cosmetics / Soap Villa โดยผลจากการเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำที่ทำให้แบรนด์มีความชัดเจนมากขึ้นและกว้างขึ้น ทำให้

เห็นแนวคิดใหม่ๆ ในสร้างแบรนด์ โดยไม่ต้องแข่งกันเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว อีกทั้งทำให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองชัดขึ้นและเข้าใจตัวตนของแบรนด์ที่แท้จริง และผลลัพธ์ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมคือทำให้ได้รับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ มีการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการสื่อสารทางการตลาดที่ชัดเจนมากขึ้น บางรายได้ Rebranding บางรายได้สินค้าใหม่เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ที่สำคัญ ทุกคนได้ตระหนักว่า

สินค้าที่ดีอย่างเดียวนั้นไม่พอ ต้องสื่อสารถึงใจผู้ซื้อด้วย และต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ให้แนวทาง" ม.ล.คฑาทอง กล่าวทิ้งท้าย

          กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยIDEA LAB : Thai Brand Incubation Program เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก หรือ MOC 4i  ซึ่งประกอบด้วยแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามความพร้อม 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 Inspiration สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ โดยกระตุ้นให้มีการขยายตลาดโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวนำ ระดับที่ 2 Incubation สำหรับผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ของตนเองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เน้นการสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ระดับที่ 3 Implementation เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ตลาดต่างประเทศ โดยออกแบบสินค้า/บริการเป็นการเฉพาะ (Customize) ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละตลาด ระดับที่ 4 Internationalization สร้างแบรนด์ร่วมกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในเวทีโลก (Global Presence & Co - Brand with Champions) เน้นการต่อยอดให้เกิดการสร้างแบรนด์ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสร้าง Global Brand ในอนาคต

        กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย IDEA LAB เป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นที่ 2Incubation โดยกิจกรรมภายใต้โครงการ ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างแบรนด์ (Brand Workshop) เวทีนำเสนอแผนการพัฒนาแบรนด์/ธุรกิจ (Brand Pitching) การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แบบเข้มข้น (Brand Consultation) และเวทีนำเสนอกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Strategy Presentation)

Visitors: 1,313,012