DITP เร่งปลูกเอสเอ็มอีต้นกล้า ทู โกล ระยะ 2 ก่อนส่งต่อยอดระยะต่อไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ รุดหน้าจัดโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่สากล(ต้นกล้า ทู โกล) ระยะที่ 2 ด้วยกิจกรรมการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการจัดทำแผนธุรกิจ ผ่านการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศเป้าหมาย รวมถึงกิจกรรมการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลการสร้างจุดเด่นของแบรนด์ การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อการตลาดต่อไป หวังส่งต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อยอดในระยะต่อไป เพื่อให้มีความพร้อมก่อนปิดโครงการด้วยการส่งต่อไปยังงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศต่อไป

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า
“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับ ทุกพื้นที่ ให้มีโอกาสได้รับองค์ความรู้ด้านการทำการค้าและการส่งออกอย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Local to Global เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการทำการค้าในรูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จึงได้มีกำหนดจัดโครงการ สร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล(ต้นกล้า ทู โกล) ขึ้นในปี 2562 ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอันประกอบด้วยเนื้อหาวิชาด้านทฤษฎีเชิงวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นทุกด้านการบริหารด้วยผู้เชี่ยวชาญ/ประสบการณ์จริงทางด้านการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษารายบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs รายใหม่ในระดับภูมิภาคอันประกอบด้วย ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านบริหารจัดการธุรกิจการค้าและการตลาดระหว่างประเทศด้วย

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า “ในปัจจุบันโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) กำลังอยู่ในช่วงระยะที่ 2 คือ วางแผนธุรกิจและสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ โดยจะเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการบริหารแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศเป้าหมาย รวมถึงวิเคราะห์แผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลการสร้างจุดเด่นของแบรนด์ การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อการตลาดต่อไป และส่งต่อไปยังระยะที่ 3 และระยะที่ 4 นั้น ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเจรจาการค้า/การจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การเสวนาและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า อาทิ จัดเสวนาการวิเคราะห์แผนการตลาดระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเจรจาการค้ากับกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้ประกอบการตัวแทนการค้า  ผู้นำเข้า  และผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งในหรือต่างประเทศ รวมถึง จัดแสดงผลิตภัณฑ์/สินค้าของผู้ประกอบการในรูปแบบนิทรรศการ

นอกจากนั้น ยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นในกรณีไม่เคยทำการส่งออก จากเงื่อนไขภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs Pro-active Program) และหลังเสร็จสิ้นโครงการได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ พร้อมมอบโล่รางวัล 2 ประเภท ได้แก่ 1. การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจจำนวน 5 รางวัล 2. การแข่งขันประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 5 รางวัล

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th หรือ www.facebook.com/nea.ditp หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1169

Visitors: 1,313,007