ธ.ก.ส. ร่วม กรมการข้าวและสยามคูโบต้า หนุนการเกษตรปลอดการเผา ในกระบวนการผลิตข้าว

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)     นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือใน “โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในกระบวนการผลิตข้าว” และแถลงข่าวกลุ่มย่อย การจัดสัมมนาในหัวข้อ Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา” เพื่อร่วมกันลดปัญหามลพิษทางอากาศ เขม่าควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาตอซังและฟางข้าวในกระบวนการผลิตข้าว โดยรณรงค์ให้เกษตรกรทั่วประเทศเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำการเกษตรที่ไม่เผาทำลายวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการเพาะปลูกข้าว พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ความรู้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของอินทรียวัตถุในดิน อันจะนำไปสู่การทำเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Visitors: 1,197,297