“ศักดิ์สยาม” ไล่บี้เมกะโปรเจ็กต์คมนาคม

ศักดิ์สยามเร่งประชุมติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เผย 8โครงการขนาดใหญ่ยังมีลุ้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร และนายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ กาญจนบุรี สำนักงบประมาณเห็นควรมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณากรณีคู่มือการกำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ของกระทรวงคมนาคม สอดคล้องตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 หรือไม่ ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งหารือกับ สคก. เพื่อให้ได้ข้อสรุป รวมทั้งประมวลความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยเร็วต่อไป

2. โครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) จำนวน 38 ลำ ซึ่ง บกท. จะดำเนินการจัดซื้อจากบริษัทโบอิ้งและบริษัทแอร์บัส และได้กำชับให้ บกท. ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในอนาคต และไม่เป็นภาระงบประมาณ

3. โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะติดตั้งสถานีโทรคมนาคมให้ครอบคลุมสถานีรถไฟทั่วประเทศและศูนย์โทรคมนาคม วงเงิน 2,055.1980 ล้านบาท ได้สั่งการให้ รฟท. ยืนยันการเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาโดยเร็ว

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ได้มอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประสานงานกับ สคร. ในรายละเอียด ทั้งนี้ ในการก่อสร้างให้ รฟม.พิจารณาดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ รวมทั้งพิจารณาใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มากที่สุด

5. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม - ชะอำ ได้มอบให้ ทล. พิจารณาข้อคัดค้านของประชาชน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ และดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอ ครม.

6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ระยะที่ 2) จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ เด่นชัย เด่นชัย เชียงใหม่ ชุมทางถนนจิระ อุบลราชธานี ขอนแก่น หนองคาย ชุมพร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชุมทางหาดใหญ่ สงขลา และหาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ รฟท. รายงานว่าได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ สศช. แล้ว จึงให้ รฟท. รายงานกระทรวงฯ เพื่อแจ้ง สศช. อย่างเป็นทางการ ต่อไป

7. การทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จำนวน 3,183 คัน ซึ่ง ขสมก. จะถอนเรื่องเพื่อนำกลับไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ ขสมก.ให้สูงขึ้นตามนโยบายการบูรณาการโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง เสนอ สศช. เพื่อนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ต่อไป

8. ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังของ รฟท. ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมได้กำหนดการประชุมร่วมกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จึงได้มอบให้ รฟท. สนุบสนุนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วต่อไป

Visitors: 1,424,361