เชฟรอนผนึกกำลังพันธมิตร สานต่อโครงการพัฒนาสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสงขลาอย่างยั่งยืน

‘สงขลา’ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ที่มีเสน่ห์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาหลายศตวรรษ สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรม อาคารโบราณ ตึกเก่า รวมไปถึงอาหารการกิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้คน เมืองสงขลาในอดีตไม่อาจต้านทานกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา หลงเหลือไว้เพียงความทรุดโทรมและกลิ่นอายของวันวานที่เคยเจริญรุ่งเรือง แต่ช่วงเวลาแห่งความเงียบเหงาเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะปัจจุบันคนสงขลาทั้งรุ่นเก่าและใหม่ต่างเดินทางกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และองค์การท้องถิ่น ที่ร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชุมชนในจังหวัดสงขลาในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ในฐานะที่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้จัดตั้งและดำเนินงานที่ฐานปฏิบัติการสงขลาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2524 เป็นระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ เชฟรอนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสงขลามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชน อันเป็นภารกิจหลักที่เชฟรอนยึดมั่นเสมอ

 3 โครงการซีเอสอาร์ของเชฟรอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนสงขลา 

นายคมสัน โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้ดูแลโครงการเพื่อสังคมในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “สงขลาเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของเชฟรอน เราอยู่ในพื้นที่นี้มานานกว่า 40 ปี มีความผูกพันและพร้อมจะทำงานเป็นพันธมิตรที่ดีร่วมกับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และเศรษฐกิจในจังหวัดให้ดีขึ้น ตามนโยบายของเชฟรอนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคม โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคการศึกษา ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าสงขลา การสนับสนุนการจัดทำโครงการนิทรรศการดาราศาสตร์ ให้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน ในสงขลา โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ ของชุมชนและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 โครงการอนุรักษณ์เมืองเก่า พลิกฟื้นตำนานให้มีชีวิต พร้อมสานฝันผลักดันสู่เมืองมรดกโลก

 มนต์เสน่ห์แห่งความคลาสสิกที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมภายในย่านเมืองเก่าสงขลา

แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง คือ ย่านเมืองเก่าสงขลา แหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมอันเก่าแก่สวยงามที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับร้อยปี ถนนทุกสายในย่านนี้ล้วนสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนสงขลาจากสามวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธ  มุสลิม และจีน ที่ตั้งรกรากอยู่ในย่านนี้มาหลายชั่วอายุคน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือกับทุกภาคส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษณ์และฟื้นฟูย่านเมืองเก่าสงขลามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” (Kid+Dee @ Historic Center) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า และการจัดทำป้ายสื่อความหมายให้กับร้านดั้งเดิมบนถนนนางงาม เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสงขลา ตลอดจนการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลกในอนาคต

 ดร. จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หนึ่งในสมาชิกกลุ่มก่อตั้งภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวว่า “โครงการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าสงขลา เกิดขึ้นจากความกังวลของชาวสงขลาที่อยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่าที่เห็นบ้านเมืองที่ตนเองเติบโตมาทรุดโทรม เงียบเหงามานาน และเรามองเห็นต้นทุนที่มีคุณค่าที่สามารถต่อยอดต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม บ้านเรือนตึกเก่า อาหารการกิน และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือของสมาชิกเพื่อร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลัง และในขณะนี้ภารกิจสำคัญของชาวสงขลา คือ การยกระดับเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นมรดกโลก เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอนาคต อันนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน แต่การจะพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลาและขับเคลื่อนสู่การเป็นมรดกโลกให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีปัจจัย และพลังอื่นๆ เข้ามาร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของชุมชนผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง”

จุดประกายความคิดด้านดาราศาสตร์ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้เยาวชนภาคใต้

 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคใต้

Visitors: 1,365,935