สกสว.ผนึกเครือข่ายรุกพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สกสว. เร่งพลิกโฉมบทบาทการพัฒนาเมืองผนึกเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ดีเดย์ 24 ก.ย. จัดกิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเมือง : Network in Urban Development Learning

ดร.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เปิดเผยว่า ตามที่ สกสว ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย “การศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”  เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภาครัฐร่วมเอกชนและประชาชน และกลไกพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการสื่อสาร การใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการทำให้เกิดการรับรู้ และการลงมือปฏิบัติของคนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งเกิดจากการสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเมือง การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

ดังนั้น จึงกำหนดจัดงานประชุม “เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเมือง : Network in Urban Development Learning” ขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2562 นี้โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เวลา 12.00-17.00 น. เป็นช่วงของ  Investors Exchange Forum  ในหัวข้อเรื่อง  Is Crowdfunding Crowd investing a myth or a reality in  Thailand และเวลา 18.00-20.00 น. ในช่วง Opening Session : Network in Urban Development Learning

ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.ทีมพัฒนาเมืองที่เป็น Core Team จากจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ สระบุรี ระยอง และสงขลา 2.นักวิจัยโครงการ Smart City  3.เครือข่ายหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB) สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 4.เครือข่ายมหาวิทยาลัย 5.เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับช่วงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ สกสว. กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้น ดร.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ หัวหน้าโครงการ การศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จะชี้แจงวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับ โดยช่วงไฮไลต์สำคัญตั้งแต่เวลา 18.30-18.45 น. นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย กล่าวถึงเรื่อง Smart City Charter ช่วงเวลา 18.45 น.-19.00 น. รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัย UDA  กล่าวถึงเรื่อง  Learning Networks ต่อมาเวลา 19.00 น. ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง สกสว. กับ depa ก่อนที่จะปิดท้ายด้วย นายศิวัช ภูธนแสงทอง CEO บริษัท ยูนี่ ออนไลน์ จำกัด กล่าวถึง การนำวัสดุขยะรีไซเคิลมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

Visitors: 1,630,515