ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

1. เรื่อง การปรับปรุง แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญพร้อมกับขอขยายเวลาการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี 2560 – 2564 และเห็นชอบให้คณะกรรมการกองทุนฯ จัดสรรเงินกองทุนฯ สำหรับใช้จ่ายตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี 2560 – 2564 ในวงเงินปีละ 12,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการกองทุนฯ  มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายในวงเงินรวมดังกล่าว

กระทรวงพลังงานได้ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของ การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มผลการจัดสรรที่ผ่านมา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อาทิ

(1)  แนวโน้มของแผนพลังงานทดแทนมีสัดส่วนความต้องการในการขับเคลื่อนสูงกว่าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

(2)โครงการในแผนพลังงานทดแทนที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ มีความต้องการสูงกว่าโครงการในแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

(3)โครงการที่อยู่ในแผนพลังงานทดแทนมีศักยภาพในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ สูงกว่าโครงการที่อยู่ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

(4)มีหลายภาคส่วนที่มีความต้องการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในระดับเชิงพื้นที่ขาดแรงจูงใจในการเข้าถึงเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(5)ยังมีเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัยอีกหลายอย่างที่รอการส่งเสริม เพื่อผลักดันให้เป็นต้นแบบในการขยายผลนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนพลังงาน

(6)ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนมีปริมาณมากเพียงพอที่จะส่งเสริมให้ได้รับการสนับสนุน ในขณะที่การอนุรักษ์พลังงานมีกฎหมายและหน่วยงานที่ใช้บังคับให้มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว

2. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 ได้พ้นจากตำแหน่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 265 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 มีผลให้ครบองค์ประกอบตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกองทุนฯ จึงมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ
เพื่อช่วยคณะกรรมการกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

(1)    คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(2)    คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(3)    คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(4)    คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 

Visitors: 1,437,988