CKPower ยิ้มรับเงินค่าหุ้น CKP-W1 กว่าพันล้านบาท พันธมิตรใช้สิทธิต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นบริษัทโตไม่หยุด

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า ตามที่ CKPower  ได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (CKP-W1) สำหรับงวดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งมีกำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ 1.00 หน่วย CKP-W1  ต่อ 1.0007 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิที่ 6.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ  มีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 23-29  กันยายน ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า มีการใช้สิทธิจากผู้ถือหน่วยจำนวน 165,034,000 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 165,149,523 หุ้น คิดเป็นเงินค่าหุ้นที่ CKPower ได้รับจำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท โดยผู้ถือหน่วย CKP-W1 ที่ใช้สิทธิหลัก คือ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW  ซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่

 

“ผลจากการใช้สิทธิ CKP-W1 ของผู้ถือหน่วยในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมที่จะรองรับการขยายงานโครงการขนาดใหญ่ตามแผนที่วางไว้ และแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการเติบโตที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในอนาคตของบริษัทฯ ด้วย” นายธนวัฒน์ กล่าว โดยหลังจากการใช้สิทธิครั้งนี้ CKPower ยังมีจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลืออีกจำนวน 1,110,617,961 หุ้น

 

อนึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CKP-W1) ของบริษัทฯ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายตามสัดส่วน เป็นจำนวนทั้งหมด 1,870,000,000 หน่วย โดยมีกำหนดใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 


Visitors: 1,426,223