“สมุทรสาคร”วิจัยดีเด่นพัฒนาเมือง สกสว.ดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด

“สมุทรสาครพัฒนาเมือง” ไอเดียแจ๋วนำข้อมูลประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาครคว้ารางวัลแผนการวิจัย TRP ปี 61 จาก7โครงการเพื่อนำไปบูรณาการออกแบบและพัฒนาเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด 
          นายปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) เปิดเผยว่าในการนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงานวิจัย TRF Flagship Research Program : TRP ปี 2561 เรื่องการจัดทำแผนบูรณาการจังหวัด ออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด จากการนำเสนอผลการวิจัยจำนวน 7 โครงการ (7 เมือง)
        ปรากฎว่าผลงานการวิจัยโครงการ “การใช้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร” มีความโดดเด่นกว่าจึงได้รับการโหวตให้รับรางวัลจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไปอย่างท่วมท้น
           ทั้งนี้สกสว.ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ โดยผู้วิจัยหลักจะเป็นคนในพื้นที่โดยเฉพาะมีผู้ประกอบการณ์หรือภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็น การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
       สกสว. จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานประสานงานและสังเคราะห์โครงการบูรณาการด้านการพัฒนาเมือง (RDC)โดยนางสาวปิยะนุช ธูปถมพงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ติดตามเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและตอบโจทย์การวิจัยเป็นไปตามแผนกิจกรรม ในระยะต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นทั้ง 7 โครงการนี้เป็นชุดแรก ชุดที่ 2 และ3 กำลังติดตาม สนับสนุน และให้คำแนะนำการดำเนินตามโครงการวิจัย 
            นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อกันทำให้เห็นการขับเคลื่อนชัดเจนสามารถยกระดับให้เป็นแผนธุรกิจที่สามารถเดินหน้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงต่อไปได้ โดยเฉพาะโซเชียลบิสิเนสโมเดล ประการสำคัญความรู้ที่ได้มาจากการวิจัยเชิงพื้นที่จะสามารถนำไปออกแบบบิสิเนสโมเดล (Business Model) ได้เพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น ๆ ต่อไป
        “เราต้องการให้ทุกเมืองได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากแรงบันดาลใจ ซึ่งเงินไม่ใช่คำตอบแต่ถือเป็นทุนวิจัยทางสังคมควบคู่กันไปและที่เห็นภาพชัดคือ เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่และเชื่อว่าจะเป็นการนำร่องไปสู่โครงการอื่น เมืองอื่น ๆ ในระยะต่อไป เพื่อนำไปปรับใช้กับการพัฒนาเมืองของตนเอง  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงาน อาทิ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนให้สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริง”
           สำหรับทั้ง 7 โครงการวิจัย TRP ปี 2561 ประกอบไปด้วย 1.โครงการวิจัย การสำรวจและวิเคราะห์บริบทการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวในเมืองนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการ Urban Forestry 2.โครงการวิจัย การใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่พาณิชยกรรมดั้งเดิมเมืองระยอง 
           3.โครงการวิจัย การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง 4. โครงการวิจัย การใช้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร 5.โครงการวิจัย การสังเคราะห์อุปสงค์ อุปทานของงานในจังหวัดสระบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดสระบุรี 
           6.โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านสุขภาพกับการใช้บริการเชิงพื้นที่สาธารณะที่สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาดของจังหวัดอุดรธานี และ 7. โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนภายใต้รูปแบบแผนการพัฒนาของบริษัท อุบลราชธานีพัฒนาเมือง จำกัด

Visitors: 1,631,895