กคช. ประกาศกร้าวต่อต้านการรับสินบนและการให้ของขวัญทุกรูปแบบ

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าองค์กรอย่างโปร่งใสในปีงบประมาณ 2563 จัดพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงต่อต้านการรับสินบน และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กรรมการ การเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ด้วยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในองค์กรร่วมมือกันไม่รับสินบน หรือของตอบแทนใดๆ ที่มีประโยชน์แอบแฝง มุ่งสู่องค์กรสีขาวที่ไร้สินบนอย่างเต็มรูปแบบ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงประชาชน รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม การเคหะแห่งชาติถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนมากว่า 46 ปี ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงยังได้ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปด้วย โดยในปีงบประมาณ 2563 การเคหะแห่งชาติได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการต่อต้านการรับสินบน และการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจนและเป็นสากล รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต รวมถึงประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

ดังนั้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร การเคหะแห่งชาติจึงได้จัด “พิธีลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการรับสินบน และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ และมีความเข้าใจถึงความสำคัญ รวมถึงประโยชน์ของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต พร้อมปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักความพอเพียง และยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง และเป็นการแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของการเคหะแห่งชาติให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์กรจากประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

Visitors: 1,629,279