แจ้งยุติการใช้ตราสัญลักษณ์ของ สคบ.สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับตราฯ ในช่วงปี 2545 - 2556

สืบเนื่องจาก สคบ. ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION (ตราสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม) และตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION GUARANTEE KINGDOM OF THAILAND (ตราสัญลักษณ์

รูปวงกลม) ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของธุรกิจแต่ละประเภท ระหว่างปีพ.ศ.2545 – 2556โดยกำหนดระยะเวลาการให้ใช้ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์

แต่ละประเภทเป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับมอบ และต่อมาได้ออกประกาศข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (CONSUMER PROTECTION GUARANTEE) พ.ศ. 2555 เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมีการประกันการเยียวยาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค  ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ สคบ. กำหนด และป้องกันการเข้าใจผิดของผู้บริโภค สคบ. จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์

ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค  CONSUMER PROTECTION  (ตราสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม) และตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTIONGUARANTEE KINGDOM OF THAILAND (ตราสัญลักษณ์รูปวงกลม) ระหว่างปีพ.ศ. 2545 – 2556 ให้ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ทั้งสองประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Visitors: 1,629,280