กทพ. ลงนามสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า ซีทีบี และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (งานโยธา)

           (29 มกราคม 2563) นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างระหว่างการทางพิเศษ             แห่งประเทศไทย กับกิจการร่วมค้า ซีทีบี และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (งานโยธา) โดยมี           ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. Mr. Shuai Lihua ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด  นายกิจจา หอรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพากร จำกัด และ นายวิชัย นพสุวรรณวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม          โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

                        ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้   การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2ในปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่องการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเห็นชอบโครงสร้างรูปแบบกองทุนเพื่อระดมทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้ กทพ. ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ในวันนี้

 

                        งานก่อสร้างโครงการฯ นี้ แบ่งสัญญางานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา คือสัญญาที่ 1 ถึงสัญญาที่ 4 เป็นงานโยธา และสัญญาที่ 5 เป็นงานระบบจัดเก็บ  ค่าผ่านทางฯ ซึ่งสัญญาที่ 2 ที่ได้มีการลงนามในวันนี้เป็นการดำเนินการบนถนนพระราม 2 โดยเริ่มต้นจาก กม.ที่ 6+400 ถึง กม.ที่ 11+700 ของโครงการ หรือ  กม.ที่ 1+300 ถึง กม.ที่ 6+600 ของถนนพระราม 2 ระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร ประกอบด้วย        ทางยกระดับ ทางขึ้น-ลง ที่กลับรถ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ด่านจ่ายบัตรค่าผ่านทาง และอาคารด่านฯ รวมทั้ง    ส่วนประกอบอื่นๆ ของโครงการฯ ซึ่งกิจการร่วมค้า ซีทีบี เป็นผู้ที่ชนะการเสนอราคาการประกวดราคานานาชาติ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,440,001,181.87 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาก่อสร้าง         1,170 วัน” ดร.สุชาติ กล่าวในท้ายที่สุด

Visitors: 1,795,936