“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 79,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของเป้าหมายทั้งปี”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
ในเดือนมกราคม 256
3 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า
ร้อยละ
50 จำนวน 6,762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106 ของประมาณการ
ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม
สิ้นเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 79,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109 ของประมาณการ
เงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ
42 ของเป้าหมายทั้งปี
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน
คิดเป็นร้อยละ 9
6 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่

รัฐวิสาหกิจ

เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

1

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  18,717

2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

18,301

3

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

13,139

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5,733

5

ธนาคารออมสิน

5,409

6

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

3,891

7

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

3,839

8

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2,414

9

การไฟฟ้านครหลวง

2,350

10

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2,100

11

อื่นๆ

3,256

 

                        รวม

79,149

**********************************************

Visitors: 1,806,998