“สคร. เดินหน้าตามนโยบายกระทรวงการคลังตอบโจทย์ปีแห่งการลงทุนและการสร้างเสถียรภาพทางการคลัง เน้นเร่งการลงทุนรัฐวิสาหกิจและโครงการ PPP เก็บรายได้นำส่งตามเป้า และสร้างความแข็งแกร่งให้รัฐวิสาหกิจ”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่าจากที่สภาพัฒนฯ ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์ และคาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 1.5- 2.5 นั้น เห็นว่า ในช่วงความท้าทายของปี 2563 นี้ สคร. มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมาก ผ่านการเร่งการลงทุนภาครัฐและโครงการ PPP การจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย และส่งเสริมความเข้มแข็งให้รัฐวิสาหกิจในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน เพื่อสนับสนุนปีแห่งการลงทุนและการสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศตามนโยบายกระทรวงการคลัง

นอกจากความท้าทายในระยะสั้นที่กล่าวไป ยังเห็นว่า การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มความขีดสามารถในการแข่งขันและเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานหลักที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง สคร. ยังคงต้องขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจและการให้เอกชนร่วมลงทุน หรือ PPP อย่างต่อเนื่อง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินรัฐวิสาหกิจ กล่าวในรายละเอียดว่า ในปี 2563 สคร. ได้กำหนดกิจกรรมหลักตามนโยบายกระทรวงการคลังข้างต้นดังนี้

1.  การเร่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

     สคร. ได้ให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ (Front-Loaded) และหาโครงการลงทุนใหม่ๆ มาเพิ่มเติมในปี 2563 รวมทั้ง สคร. ยังเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้การลงทุนติดขัดอีกด้วย นอกจากนี้ เราได้ยกระดับกลไกการติดตามการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดย

1.1 ร่วมกับกรมบัญชีกลางในการติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่สำคัญของภาครัฐที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท เป็นต้นไป โดย สคร. จะรับผิดชอบในส่วนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

1.2 เพิ่มการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของบริษัทในเครือขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน เพื่อให้การติดตามการลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ปี 2563 มีแผนการเบิกจ่ายประมาณ 350,000 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 มีแผนการเบิกจ่ายสะสม 35,339 ล้านบาท ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายได้ 37,279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผน โดย สคร. ตั้งเป้าหมายให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2563 จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี

2.  การจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50

ในปี 2563 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บอยู่ที่ 188,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 20,800 ล้านบาท โดยผลการจัดเก็บ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ประมาณ 95,635 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของเป้าหมายแล้ว ซึ่ง สคร. คาดว่า จะสามารถจัดเก็บรายได้นำส่งรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายต่างๆ ของภาครัฐและสามารถรักษาเสถียรภาพทางการคลัง

Visitors: 1,795,925