DITP จัดเสวนา “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” ดันผู้ประกอบการไทยแข่งขันตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ    จัดงานเสวนา “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” ให้ความรู้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในเวทีโลก โดยมีนายวิทยากร มณีเนตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้อง
Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และนายทรรศนรรจ์ เตียวตรานนท์ อนุกรรมการด้านการขนส่งทางถนนและรางภายใต้ใต้คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ Logistics and Supply Chain สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA  ในปีที่ผ่านๆ มาเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “Success Stories ชีวิตความสำเร็จหลัง ELMA” เพื่อร่วมแบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลังจากที่ได้เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล ELMA ให้กับผู้สนใจในงานอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ELMA Clinic ณ ห้องสัมมนา 1 – 2 เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสมัครประกวดรางวัล ELMA โดยการประกวดฯ จะแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services), 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services), 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ 4. สาขาผู้ให้บริการโล
จิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL) ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาจะได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2020 หรือ PM Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Trade Logistics)

สำหรับโครงการประกวดรางวัล ELMA 2020 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-138-8156-7 ต่อ 103   Line: @elmaawardEmail: elmaaward@gmail.com

Visitors: 1,806,951