อธิบดี สถ. เผย อปท.ทั่วประเทศ สร้างทีมวิทยากร ครู ก. สอนทำหน้ากากอนามัย ทะลุเป้า 1 แสนคน ผนึกกำลังขยายผลระยะที่สอง ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามมาตรฐาน สธ. 50 ล้านชิ้นป้องกัน COVID-19

วันนี้ (9 มีนาคม 2563) ณ ศูนย์การจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนสินค้า OTOP ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตาม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ของจังหวัดนนทบุรี เป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน มีเป้าหมายให้ อปท.สร้างทีมวิทยากร ครู ก. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชน ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ไว้ใช้ป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง

ในระยะแรกนี้ จังหวัดนนทบุรี จับมือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตั้งเป้าหมายสร้างทีมวิทยากรที่มีความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย 2,800 คน หลังจากนี้ทีมวิทยากรใน อปท.ต่างๆ จะได้ร่วมกันนำความรู้  ไปขยายผลในหมู่บ้าน/ชุมชน และผลิตหน้ากากอนามัยให้ประชาชนใช้ป้องกันโรคได้ทะลุเป้า 9 แสนชิ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จ.นนทบุรี

อธิบดี สถ. ได้กล่าวขอบคุณการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งจากกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข สำคัญคือพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมเป็นทีมครู ก. สอนทำหน้ากากอนามัย ซึ่งในเวลานี้ได้รับรายงานว่า อปท.ทั่วประเทศ ได้ผนึกกำลังสร้างทีมวิทยากร ครู ก. ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนมากกว่า 1 แสนคน ซึ่งต่อจากนี้จะได้นำความรู้ไปสอนต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้ผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าได้เอง และนำมาใช้ป้องกันตัวเองได้

“ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้การดำเนินการในระยะแรกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีทีมวิทยากรที่ได้รับการอบรมความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัย เกินเป้า 1 แสนคน หลังจากนี้จะเป็นการดำเนินการในระยะที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ซึ่งจะได้เห็นทีมวิทยากรออกไปขยายผลสอนทำหน้ากากอนามัยแบบปูพรมทั่วประเทศ และขอเรียนย้ำว่างบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติจัดสรรให้แก่ เทศบาลและอบต. ทั้ง 7,774 แห่ง จำนวนเงิน 225 ล้านบาทนี้ กำหนดให้เทศบาล/อบต.ใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ (ค่าผ้า ยางยืดรัดหู อุปกรณ์อื่นๆ) เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 ล้านชิ้นเท่านั้น โดยไม่มีค่าจัดอบรมหรือค่าแรงงานใด ๆ การจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สามารถลดการปนเปื้อนจากละออง ไอ จาม อันเป็นสาเหตุของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ นำมาซักทำความสะอาดใช้ซ้ำ อันเป็นการลดขยะ และแก้ไขปัญหาการกักตุนและการโก่งราคาหน้ากากอนามัยได้อีกด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว

Visitors: 1,809,369