แก้ไขเพิ่มเติมสาขาการพัฒนาของกฎบัตรระยองพร้อมระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผลการประชุมกฎบัตรระยองครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี.ค.2563 มีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ จำนวน 35 คน สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สรุปสาขาการพัฒนาตามกฎบัตรจำนวน 10 สาขาประกอบด้วย

    1.1.เศรษฐกิจเขียว ประธานหอการค้าเป็นประธานสาขา มีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดระยองเป็นกรรมการเลขานุการ

    1.2 คมนาคมขนส่งเขียว มีบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด และ อบจ.ระยอง รับผิดชอบ

    1.3 เกษตรและอาหารปลอดภัย มีบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัดและเครือข่ายฟาร์มอัจฉริยะระยองรับผิดชอบ

    1.4  โครงสร้างพื้นฐานเขียว +สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว+สุขภาวะ ท่านนายกฯ มอบหมายสำนักต่างๆ ของเทศบาลรับผิดชอบ

    1.5 ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง คุณอธิวัฒน์ คุณาเดชดี ประธานกรรมการถนนคนเดินเมืองเก่ายมจินดา รับผิดชอบ

     1.6 อากาศและน้ำสะอาด นาย อบรม อรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาStartup House Rayong รับผิดชอบ

     1.7 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล คุณสุดชาย สิงห์มโน ทีมงาน Rayong Startup รับผิดชอบ

    1.8  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม คุณอูฐ ผู้แทนกลุ่ม ระยอง YEC รับผิดชอบ

     1.9 การสาธารณสุข/สุขภาวะ เทศบาลฯและเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ รพ ระยอง ฯลฯรับผิดชอบ

    1.10 อุตสาหกรรมสีเขียว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง(รอประสานงาน) รับผิดชอบ

2. กำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติการกฎบัตรระยองให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือน เพื่อความสะดวกในการจัดทำฐานข้อมูล กฎบัตรกลางและเทศบาลฯ มอบหมายทีมคณาจารย์ ในพื้นทีรับผิดชอบ เริ่มการดำเนินงานทันที

3. กำหนดพื้นที่เป้าหมายออกแบบ SmartBlock บริเวณศูนย์การค้าสตาร์ รายละเอียดเทศบาลฯจะหารือกับผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยต่อไป

4. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 3  เมษายน 2563 เวลา 13.00 ณ.เทศบาลนครระยอง

Visitors: 1,793,960