(สอวช.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ สอวช.” ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤษภาคม 2563

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ สอวช. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศรับสมัคร ได้กำหนดให้ผู้สมัครเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 61 ปี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง สามารถทำงานให้แก่สำนักงานฯ ได้เต็มเวลา ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองของหน่วยงานตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรอง ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่คณบดีขึ้นไป รวมถึงผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติด้านความสามารถในการเข้าใจและสามารถถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการ รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.nxpo.or.th/presidentselection2020 หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-425-8023 (คุณรติมา) หรือ 081-922-5149 (คุณมนต์ศิริ) และสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ นางสาวรติมา  เอื้อธรรมาภิมุข เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (e-mail: ratima@nxpo.or.th) หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและ  ธรรมาภิบาล (งานทรัพยากรบุคคล) ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.

Visitors: 1,959,087