กคช.แจ้งชะลอการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ถึง 30 เมษายน 2563

     การเคหะแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนให้ชะลอการยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ออกไปก่อน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

         

     

       ในระหว่างการจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว รัฐบาลจึงออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 โดยให้ประชาชนชะลอการทำกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขยายออกไปในวงกว้าง และเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ

          การเคหะแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนที่จะต้องเดินทางมาติดต่อเพื่อทำธุรกรรมกับการเคหะแห่งชาติ ที่อาจทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ชะลอการมาติดต่อการทำธุรกรรมกับการเคหะแห่งชาติ รวมถึงชะลอการเชิญลูกค้ามายื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ประกอบด้วย การยื่นเอกสารขอสินเชื่อในโครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จใหม่ และการผ่อนดาวน์โครงการที่อยู่อาศัยจนครบกำหนดสัญญา การเรียกลูกค้าที่จะมาทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติโดยตรง (กรณีลูกค้าไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน) รวมทั้งลูกค้าเช่าซื้อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยขอให้ประชาชนชะลอการทำธุรกรรมออกไปก่อนตามช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 และหากประชาชนมีความประสงค์จะดำเนินการขอสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง การเคหะแห่งชาติมีความยินดีที่จะประสานกับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้าในกรณีขอเช่าซื้อที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติการเคหะแห่งชาติจะเร่งดำเนินการให้ลูกค้ามายื่นขอสินเชื่อต่อไป

Visitors: 1,975,134