กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตลาดท้องถิ่นทุกแห่ง

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แถลงถึงมาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรมในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยให้เปิดกิจการตลาด ทั้งตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน และแผงลอยได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ขอความร่วมมือไปยัง อปท.ทุกแห่ง ให้ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาดในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

โดยขอให้ปฏิบัติตามคู่มือมาตรการและแนวทาง ในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย ประกอบด้วย 1.จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้า และผู้ซื้อ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ทั้งนี้ หากพบว่า มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะนำหรือพาไปพบแพทย์โดยทันที 2.กำหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจน และกำหนดจุดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อ ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร 3.กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด 4.จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสำหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อทั้งก่อนและหลังเข้าตลาด

5.จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สดทุกวัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด และทำความสะอาดตลาด ตามหลักการสุขาภิบาล (Big Cleaning) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6.จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล่างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด 7.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลทำความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ สวมใส่หน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

“ขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ถึงคำแนะนำของกรมอนามัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสด และตลาดนัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อทราบ โดยเฉพาะการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานความปลอดภัย และการจัดระเบียบตลาดใหม่ให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ด้านผู้ซื้ออาหาร/ผู้บริโภค ก็ควรวางแผนในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าและลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาดนัด ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้ได้” อธิบดี สถ. กล่าว

Visitors: 1,963,122