ลงนาม MOU 2 รพ. ขับเคลื่อนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับผู้ปฏิบัติงาน กคช.

         การเคหะแห่งชาติ MOU ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติได้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

          นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีนโยบายในการปรับปรุงประสิทธิภาพสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้มีความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนแม่บทของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนงานและทบทวนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจในการทำสัญญาให้บริการรักษาบาลขึ้นร่วมกับ 2 กลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ การลงนามบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจในการทำสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ กับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และระหว่าง การเคหะแห่งชาติ กับ กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามกับทั้ง 2 โรงพยาบาล

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ กับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล        มีนายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

และการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ กับ กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี มีนายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว รวมถึงยังได้รับเกียรติจาก นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยจะให้พนักงานสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หรือจ่ายเฉพาะส่วนต่าง พร้อมให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลจากจากกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี ให้กับผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ และประชาชนทั่วไป ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะมีการขยายความร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลอื่นๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคต         เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติได้ใช้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป

Visitors: 1,981,145