การเคหะแห่งชาติชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ

จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเรื่องโครงการ “เช่าทั่วไทย” และการจัดทำงบการเงินของการเคหะแห่งชาตินั้น ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ จึงขอเรียนชี้แจงประเด็นต่างๆ กับสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

1. การเข้าตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) การเคหะแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นอย่างดี และได้ตอบชี้แจงพร้อมจัดส่งข้อมูลให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในประเด็นที่ตรวจพบตามขั้นตอน โดยมิได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด 

2. ปัญหาการได้สิทธิเช่าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ “เช่าทั่วไทย” ราคาเริ่มต้น 999บาท/เดือน ภายใต้โครงการ “บ้านถูกทั่วไทย” เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้  จึงโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าลำดับถัดไปเพื่อยืนยันสิทธิ มิได้มีเจตนาละเลยหรือให้สิทธิลูกค้าโดยมิชอบแต่อย่างใด และได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วพบว่าไม่มีการทุจริต ทั้งนี้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าที่จองสิทธิทุกช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าติดต่อกลับมายืนยันสิทธิอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าอยู่อาศัยตามความต้องการต่อไป

และ 3. การจัดทำงบการเงินของการเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และได้ปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี โดยได้จัดส่งนโยบายการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานของ การเคหะแห่งชาติ ปี 2562 ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีประเด็นข้อสังเกตตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ ในการนำรายการต่างๆ มาหักจากกำไรสุทธิเป็นเพียงความเห็นของผู้ให้ข่าว ที่ไม่ตรงตามหลักมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้มีการแสดงรายการทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของรายการทั้งหมดและหักกลบเป็นกำไรสุทธิตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานภายใต้หลักความถูกต้องและโปร่งใสมาตลอด 47 ปี และจะดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างมีคุณภาพและความโปร่งใส รวมถึงจะเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้เข้าถึงที่อยู่อาศัย สร้างความสุขให้กับประชาชน เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นสื่อกลางสะท้อนความห่วงใยถึงการเคหะแห่งชาติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเป็นอย่างดีตลอดมา

Visitors: 2,127,470